दोव सी त्रवा इल तउ रेडिटो?

GPS è स्टेटो प्रोगेटेटो नॉन सोलो प्रति व्यक्ति पेर्मेटेरवी दी ओटिमिजारे इल गुआडागानो मेन्सिलाइल, मा एचे ई सोप्रैटुट्टो, प्रति रेंडरलो स्टैबाइल (ई क्विंडी क्रीसेन्ट), नेल कोरसो डिले एनी।